Erasmus Student Network Polska jest organizatorem Konkursu Fotograficznego Discover Europe 2017

english version
Regulamin

Regulamin

Ogólnoeuropejskiego Konkursu Fotograficznego dla Studentów

„Discover Europe" edycja 2017

 

Art.  1. Organizator i czas trwania Konkursu.

 

1.1. Organizatorem Ogólnoeuropejskiego Konkursu fotograficznego dla Studentów „Discover Europe" zwanego dalej „Konkursem" jest Stowarzyszenie ESN Polska – ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa – zwane dalej „Organizatorem".

1.2. Udział w Konkursie mogą wziąć tylko i wyłącznie studenci (studiów stacjonarnych, zaocznych, wieczorowych, podyplomowych, doktoranckich oraz uczniowie szkół fotograficznych) uczący się w następujących krajach: Austria, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Gruzja, Grecja, Niemcy, Węgry, Islandia, Irlandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Macedonia, Malta, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Rosja, Serbia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Wielka Brytania.

1.3. Prawa do wzięcia udziału w Konkursie pozbawieni są studenci, którzy przy rejestracji na stronie konkursowej nie zadeklarowali faktu bycia studentem i wypełnili uproszczony formularz zgłoszeniowy. Patrz art.5 Regulaminu.

1.4. Konkurs trwa od 1 marca 2017 do 14 maja 2017.

1.5. Zgłoszenia do Konkursu trwają od 1 marca 2017 do 31 marca 2017.

1.6. W Konkursie nie mogą wziąć udziału Koordynatorzy etapu centralnego Konkursu oraz członkowie Jury zarówno centralnego, jak i regionalnych etapów Konkursu.

 

Art. 2.  Prawa autorskie

 

2.1. Organizator Konkursu i autorzy strony internetowej Konkursu nie biorą odpowiedzialności za legalność Fotografii poszczególnych autorów dotyczącą praw autorskich zgłaszanych prac.

2.2. Zgłoszenie Fotografii jest równoznaczne z oświadczeniem posiadania pełnych praw autorskich do tych prac.

2.3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania Fotografii oraz udostępniania ich innym podmiotom wyłącznie w celach informacji o wynikach Konkursu, jego promocji i popularyzacji z podaniem nazwiska autora bez konieczności uzyskania jego pisemnej zgody.

 

Art. 3.  Główne Kategorie Konkursowe.

 

3.1. Przedmiotem Konkursu są prace fotograficzne, zwane dalej „Pracami" lub „Fotografiami", wykonane w dowolnej technice w czterech kategoriach:

a) "Citizen of Europe" („Obywatel Europy”)- Fotografie przedstawiające różnorodną tożsamość oraz wizerunek obywateli Europy,

b) "Postcard from Europe" („Pocztówka z Europy”) – Fotografie krajobrazowe przedstawiające piękno kontynentu europejskiego,

c) "Surprise me Europe!" („Europo, zaskocz mnie!”) - Fotografie reportażowe przedstawiające zabawne lub intrygujące sytuacje i wydarzenia (kulturalne, sportowe, towarzyskie, inne) odbywające się na obszarze Europy.

d) Incredible Is Now - w dzisiejszych czasach jesteśmy zabiegani i zapracowani. W ciągłej gonitwie umyka nam piękno, które nas otacza. Czasami warto zatrzymać się, dostrzec otaczający nas świat i uchwycić chwilę. Pomoże nam w tym smartfon z dobrym aparatem, taki jak ASUS ZenFone 3. Wykonany z dbałością o szczegóły, nie tylko zachwyca stylem, ale także mocą. Pokaż nam co Ciebie zachwyca w życiu codziennym - możesz to zrobić za pomocą klasycznej fotografii lub wykorzystaj nowe możliwości jakie oferują smartfony i przygotuj gif lub timelapse.

3.2 Prace nadsyłane w kategoriach "Citizen of Europe", "Postcard from Europe" oraz "Surprise me Europe!" mogą zostać wykonane za pomocą aparatów fotograficznych oraz innych urządzeń elektronicznych.

3.3 Prace nadsyłane w kategorii "Incredible In Now" mogą być wykonane tylko za pomocą smartfonów.

3.4 Zastrzega się możliwość utworzenia dodatkowych kategorii sponsorowanych.

 

Art. 4. Zgłaszanie zdjęć.

 

4.1. Fotografie do Konkursu zgłaszane są drogą elektroniczną poprzez stronę www.discovereurope.esn.pl w terminie od dnia 1 marca 2017 roku do dnia 31 marca 2017 roku włącznie. Prace nie nadesłane w wyznaczonym terminie nie wezmą udziału w Konkursie.

4.2. Wymogi dotyczące wszystkich zdjęć są następujące:

a) rozdzielczość: Fotografie wykonane w rozdzielczości min. 4 mega piksele (dotyczy Prac wykonanych aparatami fotograficznymi, prace z innych urządzeń elektronicznych mogą być mniejszej rozdzielczości),

b) RGB lub grayscale,

c) dopuszczalne formaty Fotografii: JPG z maksymalną jakością.

4.3. Nadesłane zdjęcia są zapisywanie oraz publikowane na stronie www.discovereurope.esn.pl.

4.4 Każdy uczestnik ma prawo zgłosić maksymalnie sześć Prac. Prace podlegają wymienionym w art.3. kategoriom konkursowym. Uczestnik ma prawo zgłosić swoje Prace do jednej, dwóch, trzech lub czterech kategorii konkursowych w dowolnej konfiguracji tj. np. wszystkie sześć zdjęć zgłoszonych do jednej kategorii konkursowej.

4.5. Jeden uczestnik może założyć tylko jedno konto użytkownika na internetowej stronie Konkursu www.discovereurope.esn.pl.

4.6. Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia Fotografii z Konkursu, jeśli:

a) treści będą niezgodne z dobrymi obyczajami; nawiązywały do faszyzmu, rasizmu; treść będzie naruszała dobra i godność osób trzecich,

b) nastąpi próba oszustwa w zgłaszaniu Prac, bądź też dojdzie do innego naruszenia Regulaminu i warunków uczestnictwa.

 

Art. 5. Przebieg Konkursu.

 

5.1. Konkurs składa się z dwóch poziomów – etapów lokalnych oraz etapu centralnego.

5.2. Fotografie wyłonione na etapie lokalnym w poszczególnych regionach zakwalifikowywane są do etapu centralnego Konkursu.

5.3. Do etapu centralnego przechodzi 10% Fotografii z każdego regionu.

5.4. W każdym etapie lokalnym biorą udział Prace pochodzące z danego regionu.

5.5. Etapy lokalne zostaną zorganizowane na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w 2 regionach: Północnym oraz Południowym.

5.6. Fotografie przesłane przez studentów zagranicznych uczelni trafiają bezpośrednio do etapu centralnego.

5.7. Łącznie zorganizowane zostaną 2 etapy lokalne oraz jeden etap centralny Konkursu.

5.8. Pochodzenie Fotografii określa adres siedziby uczelni, na której aktualnie studiuje autor zdjęcia. Pochodzenie to utożsamiane jest z jednym z 2 etapów lokalnych Konkursu.

5.9. Powyższy punkt Regulaminu dotyczy również studentów biorących udział w programach międzynarodowych wymian studenckich.

 

Art. 6. Rejestracja na stronie konkursowej

 

6.1. Na stronie konkursowej mogą zarejestrować się wszyscy mieszkańcy krajów wymienionych w art. 1 . Rejestracja na stronie konkursowej daje możliwość oceny i komentowania zgłoszonych zdjęć.

6.2. Rejestracja na stronie nie jest jednoznaczna z otrzymaniem prawa do wzięcia udziału w Konkursie

6.3. Dla rejestrujących się na stronie studentów przewidziany jest rozszerzony formularz zgłoszeniowy, dla rejestrujących się nie będących studentami formularz uproszczony.

6.4. Tylko osoby zarejestrowane jako Student mają możliwość dodawania zdjęć do konkursu, osoby zarejestrowane jako Widz mają możliwość komentowania oraz oceniania zgłoszonych zdjęć.

 

Art. 7. Jury i wyłanianie nagrodzonych zdjęć.

 

7.1. Wyboru Prac dokonuje Jury.

7.2. Skład personalny Jury określa Koordynator przeprowadzający dany etap lokalny Konkursu dla Jury etapów lokalnych oraz Organizator przeprowadzający etap centralny dla Jury etapu centralnego Konkursu.

7.3. W poszczególnych etapach regionalnych wybrane Jury dokonuje oceny zdjęć. Decyzja o I, II i III miejscu w ramach każdej kategorii konkursowej zapada w trakcie obrad Jury.

7.4. Jury wybiera 10% Fotografii (w tym zdjęcia zwycięskie) z danego regionu.

7.5. Zdjęcia, które zostały wybrane podczas poszczególnych etapów regionalnych Konkursu przechodzą do etapu centralnego Konkursu.

7.6. Podczas obrad etapu centralnego Konkursu Jury dokonuje oceny Prac, które zostały wybrane z etapów regionalnych. Decyzja o I, II i III miejscu w ramach każdej kategorii konkursowej zapada w trakcie obrad Jury.

 

Art. 8. Głosowanie Internautów.

 

8.1. Podczas trwania Konkursu każda osoba zarejestrowana na stronie www.discovereurope.esn.pl ma możliwość oceny publikowanych Fotografii.

8.2. Głosowanie Internautów trwa od 1 marca 2017r. do 14 kwietnia 2017r.

8.3. Każdej Pracy można przydzielić maksymalnie jeden głos, można jednak oddać głos na więcej niż jedną Fotografię.

8.4. Głosowanie Internautów jest niezależne i nie ma wpływu na wybór Jury.

 

Art. 9. Finały etapów lokalnych oraz etapu centralnego Konkursu.

 

9.1. Finały etapów lokalnych  Konkursu odbędą się w miejscach i terminach ustalonych przez Koordynatorów tych etapów i ogłoszonych do dnia 20 kwietnia 2017 roku na stronie www.discovereurope.esn.pl.

9.2. Finały etapów lokalnych odbędą się nie później niż do 14 maja 2017 roku.

9.3. Finał Etapu Centralnego Konkursu, podczas którego przedstawione zostaną wyniki głosowania Jury Etapu Centralnego Konkursu, odbędzie się w Warszawie. Termin Finału Etapu Centralnego Konkursu zostanie podany na stronie Konkursu www.discovereurope.esn.pl.

9.4. Nie ma możliwości zamiany nagród przyznawanych podczas finałów etapów lokalnych Konkursu oraz etapu centralnego Konkursu na ich równowartość pieniężną.

 

Art. 10. Nagrody.

10.1. Nagrody dla autorów zwycięskich Prac wyłonionych przez Jury w etapie regionalnym ustala indywidualnie w każdym z regionów Koordynator Regionalny Konkursu.

10.2. Nagrody dla autorów zwycięskich Prac wyłonionych przez Jury w etapie centralnym ustala Koordynator Konkursu.

10.3. Od wartości nagród określonych w pkt 10.2 lit. a-c Organizator potrąci kwotę pieniężną w wysokości 10% ich wartości na poczet podatku zryczałtowanego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361).

10.3.1 Active.pl ul. Giewont 37 NIP. 72- 110 – 69 - 84 zobowiązuje się do opłacenia podatku, o którym mowa w ptk 10.3 za nagrody: ZenBook UX410, ZenFone 3 (4 sztuki),  ASUS ZenFone 3 Max (ZC553KL) (2 sztuki),  ASUS ZenFone 3 Max (ZC520TL) DUAL SLIM LTE (2 sztuki).

10.4. Organizator zastrzega sobie prawo do ogłoszenia dodatkowych nagród w etapie centralnym Konkursu w trakcie trwania Konkursu.

 

Art. 11. Postanowienia końcowe.

 

11.1. Informacje o dokładnym przebiegu i harmonogramie Konkursu zostaną umieszczone na stronie www.discovereurope.esn.pl.

11.2. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

11.3. Zgłoszenie Prac w Konkursie Discover Europe jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych uczestnika Konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przechowywane i przetwarzane przez Organizatora, wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu oraz w celu przesyłania uczestnikom materiałów reklamowych, informacji o kolejnych edycjach Konkursu i badań ankietowych Organizatora Konkursu. Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania.

11.4. W kwestiach nieuregulowanych regulaminem decyduje Organizator.

11.5. Zgłoszenie Prac w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.