Erasmus Student Network Polska jest organizatorem Konkursu Fotograficznego Discover Europe 2019

english version
Regulamin

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego dla Studentów „Discover Europe"

§ 1
Postanowienia ogólne

 

1. Organizatorem konkursu (dalej „Konkurs” lub “Discover Europe”) jest Stowarzyszenie ESN Polska z siedzibą w Warszawie, przy Al. Reymonta 12A, 01-842 Warszawa, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000246363, REGON: 140421760, NIP: 521-337-63-70 (dalej „Organizator”).

2. Współorganizatorem Konkursu jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 142 A, 02-305 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000024777, REGON: 010393032, NIP: 526-100-06-45 (dalej: „Współorganizator”).

3. Fundatorami nagród w Konkursie są:

a. CEWE Sp. z o.o z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Strzelecka 11, 47-230 Kędzierzyn-Koźle, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000175864.

b. Student Travel Sp. z. o. o. z siedzibą w Lublinie, ul. Zuchów 2/34, 20-047 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000577071.

c. Akademia Fotografii będąca jednoosobową własnością prywatną, z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 3/4, 00-624 Warszawa

d. Helion S. A. z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Tadeusza Kościuszki 1c, 44-100 Gliwice, wpisana do rejestru przedsiębiorców, Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000121256.

e. Pensjonat "Burkaty" FPHU z siedzibą w Białce Tatrzańskiej, ul. Środkowa 222A, 34-405 Białka Tatrzańska, wpisana do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

 

Każdorazowo gdy w Regulaminie pojawi się określenie „Fundator” będzie ono dotyczyć wszystkich Fundatorów łącznie.

4. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu, które Uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do Konkursu.

5. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Discover Europe, udzielaniem informacji na jego temat oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator. W celu poprawnego przeprowadzenia Konkursu. Organizator może powołać Koordynatorów Konkursu (dalej: Koordynator) na szczeblu lokalnym lub centralnym.

6. Celem Konkursu jest integracja  kulturowa studentów z Polski i zagranicy, promowanie mobilności, prezentacja twórczości studentów w dziedzinie sztuki fotografii, rozpowszechnienie idei fotografowania oraz rozwijanie kreatywności i twórczej wyobraźni wśród studentów.

 

§ 2
Warunki uczestnictwa

 

1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które zaakceptowały niniejszy Regulamin i posiadają status studenta na polskiej uczelni wyższej w ramach studiów stacjonarnych, zaocznych, wieczorowych, podyplomowych, doktoranckich (z uwzględnieniem studentów przebywających na uczelni w ramach wymiany międzynarodowej).

2. Uczestnik oświadcza, że:

a. jest pełnoletnią osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;

b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w pełni go akceptuje;

c. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu;

d. posiada status studenta na polskiej uczelni wyższej;

e. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w sposób opisany w § 9.

f. posiada pełne prawa autorskie i majątkowe do zgłaszanych przez siebie prac.

3. Przystąpienie do Konkursu następuje drogą elektroniczną w sposób opisany w § 4.

4. Każda osoba fizyczna może zgłosić swoje prace w danej edycji Konkursu tylko raz.

5. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Fundatora, spółek powiązanych, pracownicy innych podmiotów z nim związanych, a także członkowie ich najbliższej rodziny. Ponadto, w Discover Europe nie mogą wziąć udziału wyznaczeni przez Organizatora Koordynatorzy etapów lokalnych, Koordynator etapu centralnego Konkursu oraz członkowie Jury każdego szczebla Konkursu.

 

§ 3
Kategorie Konkursowe


 

1. Przedmiotem Konkursu są prace fotograficzne, zwane dalej “Pracami” lub “Fotografiami”, wykonane w dowolnej technice w trzech kategoriach:

Citizen of Europe (“Obywatel Europy”) - prace przedstawiające różnorodną tożsamość oraz wizerunek obywateli Europy

Discover Nature - fotografie przedstawiające piękno przyrody kontynentu europejskiego;

Discover Architecture - zdjęcia przedstawiające unikalne miejsca, budynki, pomniki czy wnętrza.

2. Uczestnik decyduje, w których kategoriach konkursowych chce wziąć udział. Każdy z uczestników ma prawo zgłosić nie więcej niż sześć Prac łącznie, w dowolnej konfiguracji kategorii.

3. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość utworzenia dodatkowych kategorii Konkursu.


§ 4
Zgłaszanie Prac konkursowych


 

1. Prace konkursowe należy zgłosić drogą elektroniczną, poprzez oficjalną stronę Konkursu (www.discovereurope.esn.pl) w terminie od 1 marca do 31 marca 2019 roku.

2. Uczestnicy rejestrują się poprzez utworzenie konta Student, wypełniając formularz zgłoszeniowy. Jedynie zarejestrowany uczestnik może dodać zdjęcia do konkursu. Prace wykonane mogą być za pomocą aparatów fotograficznych oraz innych urządzeń elektronicznych. Zgłaszane prace muszą spełniać następujące kryteria:

rozmiar zdjęcia: maksymalnie 8MB;

barwa: RGB lub grayscale;

format - JPEG bądź PNG (z maksymalną jakością).

3. Serwis internetowy daje możliwość oddawania głosów na Fotografie konkursowe.

4. Głosowanie opisane w § 4 ust. 3  jest jedynie wyrazem aprobaty i nie ma wpływu na decyzję Jury. Wszystkie osoby zarejestrowane na stronie www.discovereurope.esn.pl mogą oddawać głosy.

 

§ 5
Ocena prac konkursowych

 


1. Nadesłane prace konkursowe, po zakończeniu każdego z etapów zostaną w drodze obrad i głosowania ocenione przez Jury. Skład profesjonalnego Jury wyznaczy Organizator.

2. Jury dokona oceny wszystkich prac konkursowych według następujących kryteriów:

zgodność Pracy konkursowej z tematem;

wartość artystyczna Pracy konkursowej;

wartość techniczna Fotografii;

oryginalność podejścia do tematu.

3. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich Uczestników Konkursu.

§ 6
Wyniki Konkursu


 

1. Autorzy 10 najlepszych zdjęć z każdej kategorii zostaną zaproszeni na uroczystą Galę Finałową, gdzie odbędzie się oficjalne ogłoszenie wyników i nagrodzenie zwycięzców konkursu.

2. Gala finałowa odbędzie się w  Warszawie w dniu 11 maja 2019 roku (dalej: Gala Finałowa). O szczegółach związanych z Galą uczestnicy zostaną poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzez przesłanie wiadomości na podany przy rejestracji adres mailowy do dnia 1 maja 2019 roku.

3. Ponadto informacja o finalistach i zwycięzcach  Discover Europe zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie zdjęć wraz z imieniem i nazwiskiem autora na stronach internetowych oraz kanałach social media Organizatora i/lub Fundatorów.

 

§ 7
Nagrody


1. Nagrodami przyznawanymi w konkursie są:

a. Voucher uprawniający do udziału w profesjonalnym kursie fotografii organizowanym przez Akademię Fotografii, o równowartości 1600 zł,

b. Voucher uprawniający do udziału w dowolnym wyjeździe organizowanym przez Student Travel,

c. Książki o tematyce fotograficznej,

d. Voucher uprawniający dwie osoby do skorzystania z oferty Pensjonatu Burkaty, o równowartości 800 zł.

2. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju. Zwycięzca może zrzec się nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny, ani jakakolwiek inna nagroda.

3. Przyznane nagrody zostaną przekazane Uczestnikom w trakcie Gali Finałowej Discover Europe w Warszawie w dniu 11 maja 2019 roku.

4. W razie nieobecności laureata na Gali, Organizator skontaktuje się z nim w celu ustalenia sposobu przekazania nagrody.

5. Prawo własności nagród przechodzi bezpośrednio z Fundatora na laureatów Konkursu.

6. Organizator ani Współorganizator nie przekazują nagród w swoim imieniu, a jedynie pośredniczą w wydawaniu nagród przyznanych i finansowanych przez Fundatora.
 


§ 8
Zakres odpowiedzialności Organizatorów


 

1. Organizator ani Współorganizator nie ponoszą odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym brak możliwości przekazania nagród, z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Discover Europe Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem, a w szczególności Uczestników, którzy:

zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
podają nieprawdziwe dane;

ingerują w mechanizm działania Konkursu;

tworzą fikcyjne konta w serwisie Discover Europe w celu uniknięcia weryfikacji wieku lub przesłania większej ilości zgłoszeń niż przewiduje Regulamin;

nie ukończyli 18 lat lub nie posiadają statusu studenta.
 


§ 9
Przetwarzanie danych osobowych

 


1. Zawiadamiamy, że administratorem danych osobowych podanych podczas rejestracji na stronie www.discovereurope.esn.pl  jest Stowarzyszenie ESN Polska z siedzibą w Warszawie, al. Reymonta 12A, 01-842 Warszawa, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000246363, REGON: 140421760, NIP: 5213376370.

2. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny i jest niezbędne do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. W momencie usunięcia swoich danych Użytkownik traci możliwość uczestnictwa w Konkursie.

3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora, Współorganizatora i Fundatorów w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, a w szczególności w celach:

komunikacji z Uczestnikami;

ogłoszenia wyników Konkursu;

przekazania nagród zwycięzcom Konkursu;

promocji Discover Europe w przyszłości;

opatrzenia publikowanych prac konkursowych imieniem i nazwiskiem autora;

zamieszczenia wygranych prac konkursowych, wraz z imieniem i nazwiskiem autora, w kalendarzach na rok 2020 oraz planerach akademickich na rok 2019/2020 drukowanych przez Współorganizatora,

działań marketingowych na podstawie zgody (o ile została wyrażona);

archiwizowania wszelkiej dokumentacji związanej z przeprowadzeniem Konkursu;

prowadzenia statystyk;

4. W ramach przeprowadzenia Konkursu, dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom, a w szczególności:

Współorganizatorowi;

podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;

podmiotom wspierającym, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierających działalność Organizatora;

Fundatorom.

5. Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować drogą mailową pod adres gdpr@esn.pl. Dane przetwarzane będą wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie zgodnie z zasadą, która głosi, że przetwarzanie danych jest zgodne z prawem, jeżeli jest niezbędne w celu realizacji umowy lub przed jej zawarciem.

6. Dane będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu. W innych przypadkach, dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody. Dotyczy to w szczególności przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.

7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów, w tym w szczególności do momentu zakończenia Konkursu.

8. W zakresie usunięcia danych oraz ich edycji obowiązują następujące prawa:

Prawo do sprostowania danych - w sytuacji, gdy dane są błędne, nieprawdziwe, niekompletne, etc.;

Prawo do bycia zapomnianym - prawo do żądania usunięcia danych osobowych;

Prawo do ograniczenia przetwarzania;

Prawo dostępu do danych;

Prawo do przeniesienia danych;

Prawo do sprzeciwu;

Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

9. Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres gdpr@esn.pl spod adresu, którego zgoda dotyczy. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Informujemy, że zgłoszenia nie są profilowane. Dane nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

§ 10
Prawa autorskie1. Uczestnik posiada wyłączne i nieograniczone prawa autorskie (osobiste i majątkowe) do Pracy konkursowej. Uczestnik zapewnia, iż Fotografia nie jest obciążona żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich. W przypadku roszczeń osób trzecich z tego tytułu Uczestnik oświadcza, że w stosunku do tych osób w zakresie wymienionych roszczeń ponosi odpowiedzialność wyłączną.

2. Zgłoszenie zdjęć do konkursu jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi zgody na bezpłatne wykorzystanie zgłoszonych prac bezterminowo na podstawie licencji niewyłącznej, bez żadnych ograniczeń terytorialnych w formie druku, audio i wideo oraz w internecie we wszystkich działaniach i publikacjach związanych z Discover Europe.

a. Uczestnik oświadcza, że dysponuje prawami autorskimi do Fotografii, o których mowa powyżej i jako dysponent tych praw jest uprawniony do udzielenia licencji.

b. Uczestnik oświadcza, że w przypadku zdjęć z wizerunkami osób fizycznych posiada zgodę osób widocznych na fotografiach na wykorzystanie ich wizerunku w pełnym zakresie objętym licencją oraz, że dopełnił wszelkich obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych.

c. Uczestnik oświadcza, że korzystanie z fotografii przez Organizatora nie będzie naruszać praw osób trzecich.

d. Licencja obejmie także prawo do korzystania z Fotografii w całości lub wybranej części oraz prawa zależne, w tym w szczególności prawo do wprowadzania niezbędnych zmian w Fotografiach (kadrowanie, retusz).

e. Uczestnik udziela nieodpłatnie Organizatorowi licencji niewyłącznej na wykorzystanie Fotografii z Konkursu, w celu ich opublikowania w kalendarzu 2020 oraz planerze akademickim 2019/2020 przygotowanym przez Współorganizatora, zamieszczania informacji o wynikach konkursu na swojej stronie internetowej oraz mediach społecznościowych, wydruku prac konkursowych oraz ich prezentacji podczas Gali finałowej oraz wszystkich innych publikacji, które związane będą z promocją Discover Europe oraz organizatora.

f. Licencja zostanie udzielona bezterminowo. Termin obowiązywania licencji rozpoczyna bieg począwszy od dnia zgłoszenia Fotografii do Konkursu.

g. Licencja uprawnia Organizatora do korzystania z fotografii na następujących polach eksploatacji: (a) Utrwalanie i zwielokrotnianie, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Fotografii, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; (b) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlanie, umieszczanie na stronach internetowych, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Fotografii.

h. W razie podniesienia roszczeń przez osoby trzecie przeciwko Organizatorowi na drodze procesu o naruszenie praw autorskich do Fotografii lub praw do wizerunku w związku z korzystaniem przez Organizatora z Fotografii zgodnie z licencją, Uczestnik zobowiązany będzie niezwłocznie wstąpić do sprawy po stronie pozwanego i zwolnić Organizatora z wszelkich roszczeń i odpowiedzialności oraz pokryć koszty ewentualnych postępowań z tym związanych.

3. Organizator, Współorganizator oraz Fundatorzy zastrzegają sobie ponadto prawo prezentacji wszystkich lub wybranych prac konkursowych w trakcie trwania Konkursu, w tym podczas Gali Finałowej, a także możliwość ich reprodukcji i publikacji za pomocą dowolnej techniki bez wynagrodzenia dla ich autorów.

4. Laureaci zobowiązują się także do wykorzystywania osobistych praw autorskich do wymienionych wyżej utworów, w szczególności z prawa do oznaczenia utworu imieniem, nazwiskiem lub pseudonimem, prawa do integralności utworu czy prawa do nadzoru autorskiego.


§ 11
Reklamacje i zgłoszenia naruszeń

 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania Konkursu lub zgłoszenia, dotyczące stwierdzonych naruszeń Regulaminu winny być zgłaszane Organizatorowi za pomocą poczty elektronicznej na adres: de@esn.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora nie później niż w terminie 14 dni od zakończenia Konkursu.

2. Reklamacja lub zgłoszenie o stwierdzonych naruszeniach powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika Konkursu, preferowany sposób kontaktu oraz szczegółowy opis zdarzenia, będącego przedmiotem reklamacji albo zgłoszenia.

3. Reklamacje i zgłoszenia będą rozpatrywane w terminie 21 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

4. Użytkownik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora drogą elektroniczną na adres, z którego zostało wysłane zgłoszenie reklamacyjne lub pisemnie na wskazany adres do korespondencji.

§ 12
Postanowienia końcowe


1. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu.

2. Konkurs  realizowany  jest za pośrednictwem  strony internetowej - serwisu www.discovereurope.esn.pl/ w terminie od 1 marca do 11 maja 2019 roku.

3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

4. Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla Uczestników na stronie internetowej www.discovereurope.esn.pl oraz w siedzibie Organizatora.