Erasmus Student Network Polska jest organizatorem Konkursu Fotograficznego Discover Europe 2018

english version
Regulamin

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego dla Studentów „Discover Europe"

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu (dalej „Konkurs” lub “Discover Europe”) jest Stowarzyszenie ESN Polska z siedzibą w Warszawie, przy Al. Reymonta 12A, 01-842 Warszawa, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000246363, REGON: 140421760, NIP: 521-337-63-70 (dalej „Organizator”).

 

 1. Współorganizatorem Konkursu jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 142 A, 02-305 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000024777, REGON: 010393032, NIP: 526-100-06-45 (dalej: Współorganizator).

 

 1. Fundatorami nagród w Konkursie są:

 

 1. Biuro podróży Aikamatkat Oy - Timetravels Ltd. z siedzibą w Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere, numer licencji: KUVI: 0514/06/MjMv;

 

 1. AVT Korporacja Sp. z o.o, z siedzibą w Warszawie (03-197) przy ulicy Leszczynowej 11,  wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000035930, REGON 012089491, NIP 527-020-01-77;

 

 1. Helion S. A. z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Tadeusza Kościuszki 1c, 44-100 Gliwice, wpisana do rejestru przedsiębiorców, Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000121256, REGON: 27107064800000, NIP: 631-020-02-68.

Każdorazowo gdy w Regulaminie pojawi się określenie “Fundator” będzie ono dotyczyć wszystkich Fundatorów łącznie.

 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny i jest niezbędne do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
 2. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu, które Uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do Konkursu.
 3. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Discover Europe, udzielaniem informacji na jego temat oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator. W celu poprawnego przeprowadzenia Konkursu Organizator może powołać Koordynatorów Konkursu (dalej: Koordynator) na szczeblu lokalnym lub centralnym.
 4. Celem Konkursu jest integracja  kulturowa  studentów  z  zagranicy,  którzy część  swojej  edukacji  odbywają w polskich uczelniach wyższych, prezentacja twórczości studentów w dziedzinie sztuki fotografii, rozpowszechnienie idei fotografowania oraz rozwijanie kreatywności i twórczej wyobraźni wśród studentów.

 

§ 2. Warunki uczestnictwa

 1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które zaakceptowały niniejszy Regulamin i posiadają status studenta na polskiej uczelni wyższej w ramach studiów stacjonarnych, zaocznych, wieczorowych, podyplomowych, doktoranckich (z uwzględnieniem studentów przebywających na uczelni w ramach wymiany międzynarodowej).
 2. Uczestnik oświadcza, że:
 1. jest pełnoletnią osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
 2. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w pełni go akceptuje;
 3. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu;
 4. posiada status studenta na polskiej uczelni wyższej;
 5. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie, w tym do publikacji swojego nazwiska w razie zwycięstwa w Konkursie na fanpage’u (www.facebook.com/Discover.Europe) oraz stronie Organizatora (www.discovereurope.esn.pl);
 6. posiada pełne prawa autorskie i majątkowe do zgłaszanych przez siebie prac.
 1. Przystąpienie do Konkursu następuje drogą elektroniczną w sposób opisany w § 6. Każda osoba fizyczna może zgłosić swoje prace w danej edycji Konkursu tylko raz.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Fundatora, spółek powiązanych, pracownicy innych podmiotów z nim związanych, a także członkowie ich najbliższej rodziny. Ponadto, w Discover Europe nie mogą wziąć udziału wyznaczeniu przez Organizatora Koordynatorzy etapów lokalnych, Koordynator etapu centralnego Konkursu oraz członkowie Jury każdego szczebla Konkursu.

 

§ 3. Kategorie Konkursowe

 1. Przedmiotem Konkursu są prace fotograficzne, zwane dalej “Pracami” lub “Fotografiami”, wykonane w dowolnej technice w trzech kategoriach:
 1. Citizen of Europe (“Obywatel Europy”) - prace przedstawiające różnorodną tożsamość oraz wizerunek obywateli Europy;
 2. Postcard from Europe (“Pocztówka z Europy”) - fotografie krajobrazowe, przedstawiające piękno kontynentu europejskiego;
 3. Surprise me Europe! (“Europo, zaskocz mnie!”) - fotografie reportażowe, przedstawiające zabawne lub intrygujące zdarzenia, sytuacje lub wydarzenia (kulturalne, sportowe, towarzyskie itd.), odbywające się na terenie Europy.
 1. Uczestnik decyduje, w których kategoriach konkursowych chce wziąć udział. Każdy z uczestników ma prawo zgłosić nie więcej niż sześć Prac łącznie, w dowolnej konfiguracji kategorii.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość utworzenia dodatkowych kategorii Konkursu.

 

§ 4. Przebieg Konkursu

 1. Konkurs przebiega w dwuetapowo:
 1. Etap kwalifikacyjny (dalej: Kwalifikacje);
 2. Etap centralny.
 1. Dla celów przeprowadzenia Kwalifikacji obszar Rzeczypospolitej Polskiej zostanie podzielony na 2 regiony: - Region Północny (dla województw: Zachodniopomorskiego, Pomorskiego, Warmińsko-Mazurskiego, Podlaskiego, Mazowieckiego, Łódzkiego oraz Kujawsko-Pomorskiego) oraz Region Południowy (dla województw: Lubuskiego, Dolnośląskiego, Opolskiego, Śląskiego, Małopolskiego, Podkarpackiego, Lubelskiego, Świętokrzyskiego oraz Wielkopolskiego).
 2. W Kwalifikacjach biorą udział prace, pochodzące z danego Regionu. Pochodzenie Prac określa adres siedziby uczelni, na której autor zdjęcia posiada status studenta.
 3. Spośród fotografii zgłoszonych do Kwalifikacji w danym Regionie Jury powołane przez Organizatora wybierze nie więcej niż 10% zgłoszonych Prac, które zostaną zakwalifikowane do Etapu centralnego. Autorzy wybranych prac zostaną poinformowani drogą elektroniczną.
 4. Oficjalne ogłoszenie wyników Etapu centralnego nastąpi po rozstrzygnięciu Konkursu w trakcie Gali Finałowej Discover Europe w Warszawie w dniu 12 maja 2018 roku (dalej: Gala Finałowa). O szczegółach związanych z Galą uczestnicy zostaną poinformowani za pośrednictwem fanpage konkursowego https://www.facebook.com/Discover.Europe/.
 5. Ponadto informacja o wynikach każdego z etapów Discover Europe zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronach internetowych Organizatora lub Fundatorów.

 

§ 5. Ocena prac konkursowych

 1. Nadesłane prace konkursowe, po zakończeniu każdego z etapów zostaną w drodze obrad i głosowania ocenione przez Jury.  Skład Jury dla etapów kwalifikacji w każdym z Regionów oraz etapu centralnego wyznaczy Organizator.
 2. Jury dokona oceny wszystkich prac konkursowych według następujących kryteriów:
 1. zgodność Pracy konkursowej z tematem;
 2. wartość artystyczna Pracy konkursowej;
 3. wartość techniczna Fotografii;
 4. oryginalność podejścia do tematu.
 1. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich Uczestników Konkursu.

 

§ 6. Zgłaszanie Prac konkursowych

 1. Prace konkursowe należy zgłosić drogą elektroniczną, poprzez oficjalną stronę Konkursu (www.discovereurope.esn.pl) w terminie od 1 marca do 31 marca 2018 roku.

Uczestnicy rejestrują się poprzez utworzenie konta Student, wypełniając rozszerzony formularz zgłoszeniowy. Jedynie Uczestnik zarejestrowany jako Student, po wypełnieniu formularza rozszerzonego, ma prawo dodawać Fotografie konkursowe.

 1. Prace wykonane mogą być za pomocą aparatów fotograficznych oraz innych urządzeń elektronicznych. Zgłaszane prace muszą spełniać następujące kryteria:
 1. rozdzielczość - minimum 4 megapiksele;
 2. barwa: RGB lub grayscale;
 3. format - JPEG (z maksymalną jakością).
 1. Serwis internetowy daje możliwość oddawania głosów na Fotografie konkursowe. Głosowanie jest jedynie wyrazem aprobaty i nie ma wpływu na decyzję Jury. Wszystkie osoby zarejestrowane na stronie www.discovereurope.esn.pl mogą oddawać głosy. Dla osób niebędących studentami przewidziany jest formularz uproszczony.

 

§ 7. Nagrody dla Uczestników

 1. Nagrodami w Konkursie, przyznawanymi na etapie centralnym są:
 1. za pierwsze miejsce w każdej z kategorii: wycieczka w opcji full package ufundowana przez Timetravels Ltd. (wraz z organizacją wyjazdu z Polski)  o wartości 1 500 zł  oraz roczna  prenumerata czasopisma Digital Camera Polska o wartości 240 zł ufundowana przez AVT Korporacja Sp. z o.o.;
 2. za drugie miejsce w każdej z kategorii: 2 książki fotograficzne o wartości 70 zł każda oraz elektroniczny 25-procentowy kupon rabatowy do księgarni Helion (https://helion.pl/) ufundowane przez księgarnie Helion S.A., a także roczna prenumerata czasopisma Digital Camera Polska o wartości 240 zł ufundowana przez AVT Korporacja Sp. z o.o.;
 3. za trzecie miejsce w każdej z kategorii: książka fotograficzna o wartości 70 zł ufundowana przez księgarnię Helion S.A., a także roczna prenumerata czasopisma Digital Camera Polska o wartości 240 zł  ufundowana przez AVT Korporacja Sp. z o.o.
 1. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju. Zwycięzca może zrzec się nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny, ani jakakolwiek inna nagroda.
 2. Przyznane na Etapie centralnym Konkursu nagrody zostaną przekazane Uczestnikom w trakcie Gali Finałowej Discover Europe w Warszawie w dniu 12 maja 2018 roku.
 3. W razie nieobecności laureata na Gali, Organizator skontaktuje się z nim w celu ustalenia sposobu przekazania nagrody.
 4. Prawo własności nagród przechodzi bezpośrednio z Fundatora na laureatów Konkursu. Organizator ani Współorganizator nie przekazują nagród w swoim imieniu, a jedynie pośredniczą w wydawaniu nagród przyznanych i finansowanych przez Fundatora.

 

§ 8. Zakres odpowiedzialności Organizatorów

 1. Organizator ani Współorganizator nie ponoszą odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym brak możliwości przekazania nagród, z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Discover Europe Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem, a w szczególności Uczestników, którzy:
 1. zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
 2. podają nieprawdziwe dane;
 3. ingerują w mechanizm działania Konkursu;
 4. tworzą fikcyjne konta w serwisie Discover Europe w celu uniknięcia weryfikacji wieku lub przesłania większej ilości zgłoszeń niż przewiduje Regulamin;
 5. nie ukończyli 18 lat lub nie posiadają statusu studenta.

 

§ 9. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora, Współorganizatora i Fundatorów w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami, przekazania nagrody zwycięzcom i ogłoszenia wyników Konkursu.
 2. Dane osobowe uczestników mogą być przetwarzane przez Organizatora, Współorganizatora i Fundatorów również w celu promocji Discover Europe w przyszłości, między innymi poprzez opatrzenie publikowanych prac konkursowych imieniem i nazwiskiem autora.
 3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do wzięcia udziału w Discover Europe. W momencie usunięcia swoich danych Użytkownik traci możliwość uczestnictwa w Konkursie.

 

§ 10. Prawa autorskie

 1. Uczestnikowi przysługują wyłączne i nieograniczone prawa autorskie (osobiste i majątkowe) do Pracy konkursowej. Uczestnik zapewnia, iż Fotografia nie jest obciążona żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich. W przypadku roszczeń osób trzecich z tego tytułu Uczestnik oświadcza, że w stosunku do tych osób w zakresie wymienionych roszczeń ponosi odpowiedzialność wyłączną.
 2. Zgłoszenie zdjęć do konkursu jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorom Konkursu oraz Fundatorom zgody na bezpłatne wykorzystanie (licencja niewyłączna) zgłoszonych prac bezterminowo, bez żadnych ograniczeń terytorialnych w formie druku, audio i wideo oraz w Internecie we wszystkich działaniach i publikacjach związanych z Discover Europe.
 3. Organizatorzy oraz Fundatorzy zastrzegają sobie ponadto prawo prezentacji wszystkich lub wybranych Prac konkursowych w trakcie trwania Konkursu, w tym podczas Gali Finałowej, a także możliwość ich reprodukcji i publikacji za pomocą dowolnej techniki bez wynagrodzenia dla ich autorów.
 4. Laureaci zobowiązują się także do niewykonywania osobistych praw autorskich do wymienionych wyżej utworów, w szczególności z prawa do oznaczenia utworu imieniem, nazwiskiem lub pseudonimem, prawa do integralności utworu czy prawa do nadzoru autorskiego.

 

§ 11. Reklamacje i zgłoszenia naruszeń

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania Konkursu lub zgłoszenia, dotyczące stwierdzonych naruszeń Regulaminu winny być zgłaszane Organizatorowi za pomocą poczty elektronicznej na adres: de@esn.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora nie później niż w terminie 14 dni od zakończenia Konkursu.
 2. Reklamacja lub zgłoszenie o stwierdzonych naruszeniach powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika Konkursu, preferowany sposób kontaktu oraz szczegółowy opis zdarzenia, będącego przedmiotem reklamacji albo zgłoszenia.
 3. Reklamacje i zgłoszenia będą rozpatrywane w terminie 21 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
 4. Użytkownik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora drogą elektroniczną na adres, z którego zostało wysłane zgłoszenie reklamacyjne lub pisemnie na wskazany adres do korespondencji.

 

§ 12. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu.
 2. Konkurs  realizowany  jest  za  pośrednictwem  strony  internetowej - serwisu http://discovereurope.esn.pl/ w terminie od 1 marca do 12 maja 2018 roku.
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
 4. Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla Uczestników na stronie internetowej discovereurope.esn.pl oraz w siedzibie Organizatora.