Erasmus Student Network Polska jest organizatorem Konkursu Fotograficznego Discover Europe 2019

english version
Regulamin

 

 

Regulamin

Ogólnoeuropejskiego Konkursu Fotograficznego dla Studentów

„Discover Europe" edycja 2016

 

 

Art.  1. Organizator i czas trwania Konkursu.

 

1.1. Organizatorem Ogólnoeuropejskiego Konkursu fotograficznego dla Studentów „Discover Europe" zwanego dalej „Konkursem" jest Stowarzyszenie ESN Polska – ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa – zwane dalej „Organizatorem".

1.2. Udział w Konkursie mogą wziąć tylko i wyłącznie studenci (studiów stacjonarnych, zaocznych, wieczorowych, podyplomowych, doktoranckich) studiujący w następujących krajach: Austria, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Gruzja, Grecja, Niemcy, Węgry, Islandia, Irlandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Macedonia, Malta, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Rosja, Serbia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Wielka Brytania.

1.3. Prawa do wzięcia udziału w Konkursie pozbawieni są studenci, którzy przy rejestracji na stronie konkursowej nie zadeklarowali faktu bycia studentem i wypełnili uproszczony formularz zgłoszeniowy. Patrz art.5 Regulaminu.

1.4. Konkurs trwa od 14 marca do 31 maja 2016.

1.5. Zgłoszenia do Konkursu trwają od 14 marca do 24 kwietnia 2016.

1.6. W Konkursie nie mogą wziąć udziału członkowie centralnego Komitetu Organizacyjnego Konkursu, Koordynatorzy Lokalni Konkursu, Koordynatorzy Regionalni Konkursu oraz członkowie Jury zarówno centralnego, jak i regionalnych etapów Konkursu.

 

Art. 2.  Prawa autorskie

 

2.1. Organizator Konkursu i autorzy strony internetowej Konkursu nie biorą odpowiedzialności za legalność Fotografii poszczególnych autorów dotyczącą praw autorskich zgłaszanych prac.

2.2. Zgłoszenie Fotografii jest równoznaczne z oświadczeniem posiadania pełnych praw autorskich do tych prac.

2.3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania Fotografii oraz udostępniania ich innym podmiotom wyłącznie w celach informacji o wynikach Konkursu, jego promocji i popularyzacji z podaniem nazwiska autora bez konieczności uzyskania jego pisemnej zgody.

 

Art. 3.  Główne Kategorie Konkursowe.

 

3.1. Przedmiotem Konkursu są prace fotograficzne, zwane dalej „Pracami" lub „Fotografiami", wykonane w dowolnej technice w trzech kategoriach:

a) "Citizen of Europe" („Obywatel Europy”)- Fotografie przedstawiające różnorodną tożsamość oraz wizerunek obywateli Europy,

b) "My Europe, My Home" („Mój kawałek Europy”) – Fotografie krajobrazowe przedstawiające piękno kontynentu europejskiego,

c) "Surprise me Europe!" („Europo, zaskocz mnie!”) - Fotografie reportażowe przedstawiające zabawne lub intrygujące sytuacje i wydarzenia (kulturalne, sportowe, towarzyskie, inne) odbywające się na obszarze Europy.

3.2 Prace nadsyłane w kategoriach "Citizen of Europe", "My Europe, My Home" oraz "Surprise me Europe!" mogą zostać wykonane za pomocą aparatów fotograficznych oraz innych urządzeń elektronicznych.

3.3 Zastrzega się możliwość utworzenia dodatkowych kategorii sponsorowanych.

 

Art. 4. Zgłaszanie zdjęć.

 

4.1. Fotografie do Konkursu zgłaszane są drogą elektroniczną poprzez stronę www.discovereurope.esn.pl w terminie od dnia 14. marca 2016 roku do dnia 24 kwietnia 2016 roku włącznie. Prace nie nadesłane w wyznaczonym terminie nie wezmą udziału w Konkursie.

4.2. Wymogi dotyczące wszystkich zdjęć są następujące:

a) rozdzielczość: Fotografie wykonane w rozdzielczości min. 4 mega piksele ( dotyczy Prac wykonanych aparatami fotograficznymi, prace z innych urządzeń elektronicznych mogą być mniejszej rozdzielczości),

b) RGB lub grayscale,

c) dopuszczalne formaty Fotografii: JPG z maksymalną jakością (bez kompresji).

4.3. Nadesłane zdjęcia są zapisywanie oraz publikowane na stronie www.discovereurope.esn.pl.

4.4 Każdy uczestnik ma prawo zgłosić maksymalnie sześć Prac. Prace podlegają wymienionym w art.3. kategoriom konkursowym. Uczestnik ma prawo zgłosić swoje Prace do jednej, dwóch lub trzech kategorii konkursowych w dowolnej konfiguracji tj. np. wszystkie sześć zdjęć zgłoszonych do jednej kategorii konkursowej.

4.5. Jeden uczestnik może założyć tylko jedno konto użytkownika na internetowej stronie Konkursu www.discovereurope.esn.pl.

4.6. Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia Fotografii z Konkursu, jeśli:

a) treści będą niezgodne z dobrymi obyczajami; nawiązywały do faszyzmu, rasizmu; treść będzie naruszała dobra i godność osób trzecich,

b) nastąpi próba oszustwa w zgłaszaniu Prac, bądź też dojdzie do innego naruszenia Regulaminu i warunków uczestnictwa.

 

Art. 5. Przebieg Konkursu.

 

5.1. Konkurs składa się z dwóch poziomów – etapów lokalnych oraz etapu centralnego.

5.2. Fotografie wyłonione na etapie lokalnym w poszczególnych regionach zakwalifikowywane są do etapu centralnego Konkursu.

5.3. Do etapu centralnego przechodzi 10% Fotografii z każdego regionu.

5.4. W każdym etapie lokalnym biorą udział Prace pochodzące z danego regionu.

5.5. Etapy lokalne zostaną zorganizowane na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w 2 regionach: Północnym oraz Południowym.

5.6. Fotografie przesłane przez studentów zagranicznych uczelni trafiają bezpośrednio do etapu centralnego.

5.7. Łącznie zorganizowane zostaną 2 etapy lokalne oraz jeden etap centralny Konkursu.

5.8. Pochodzenie Fotografii określa adres siedziby uczelni, na której aktualnie studiuje autor zdjęcia. Pochodzenie to utożsamiane jest z jednym z 2 etapów lokalnych Konkursu.

5.9. Powyższy punkt Regulaminu dotyczy również studentów biorących udział w programach międzynarodowych wymian studenckich.

 

Art. 6. Rejestracja na stronie konkursowej

 

6.1. Na stronie konkursowej mogą zarejestrować się wszyscy mieszkańcy krajów wymienionych w art. 1 . Rejestracja na stronie konkursowej daje możliwość oceny i komentowania zgłoszonych zdjęć.

6.2. Rejestracja na stronie nie jest jednoznaczna z otrzymaniem prawa do wzięcia udziału w Konkursie

6.3. Dla rejestrujących się na stronie studentów przewidziany jest rozszerzony formularz zgłoszeniowy, dla rejestrujących się nie będących studentami formularz uproszczony.

6.4. Tylko osoby zarejestrowane jako Student mają możliwość dodawania zdjęć do konkursu, osoby zarejestrowane jako Widz mają możliwość komentowania oraz oceniania zgłoszonych zdjęć.

 

Art. 7. Jury i wyłanianie nagrodzonych zdjęć.

 

7.1. Wyboru Prac dokonuje Jury.

7.2. Skład personalny Jury określa Koordynator przeprowadzający dany etap lokalny Konkursu dla Jury etapów lokalnych oraz Organizator przeprowadzający etap centralny dla Jury etapu centralnego Konkursu.

7.3. W poszczególnych etapach regionalnych wybrane Jury dokonuje oceny zdjęć. Decyzja o I, II i III miejscu w ramach każdej kategorii konkursowej zapada w trakcie obrad Jury.

7.4. Jury wybiera 10% Fotografii (w tym zdjęcia zwycięskie) z danego regionu.

7.5. Zdjęcia, które zostały wybrane podczas poszczególnych etapów regionalnych Konkursu przechodzą do etapu centralnego Konkursu.

7.6. Podczas obrad etapu centralnego Konkursu Jury dokonuje oceny Prac, które zostały wybrane z etapów regionalnych. Decyzja o I, II i III miejscu w ramach każdej kategorii konkursowej zapada w trakcie obrad Jury.

 

Art. 8. Głosowanie Internautów.

 

8.1. Podczas trwania Konkursu każda osoba zarejestrowana na stronie www.discovereurope.esn.pl ma możliwość oceny publikowanych Fotografii.

8.2. Głosowanie Internautów trwa od 14 marca 2016r. do 30 kwietnia 2016r.

8.3. Każdej Pracy można przydzielić maksymalnie jeden głos, można jednak oddać głos na więcej niż jedną Fotografię.

8.4. Głosowanie Internautów wykorzystywane jest przy wyłanianiu Pracy do Nagrody Internautów opisanych w Art. 10.

8.5. Głosowanie Internautów jest niezależne i nie ma wpływu na wybór Jury.

 

Art. 9. Finały etapów lokalnych oraz etapu centralnego Konkursu.

 

9.1. Finały etapów lokalnych  Konkursu odbędą się w miejscach i terminach ustalonych przez Koordynatorów tych etapów i ogłoszonych do dnia 30 kwietnia 2016 roku na stronie www.discovereurope.esn.pl.

9.2. Finały etapów lokalnych odbędą się nie później niż do 20 maja 2016 roku.

9.3. Finał Etapu Centralnego Konkursu, podczas którego przedstawione zostaną wyniki głosowania Jury Etapu Centralnego Konkursu, odbędzie się w Warszawie. Termin Finału Etapu Centralnego Konkursu zostanie podany na stronie Konkursu www.discovereurope.esn.pl.

9.4. Nie ma możliwości zamiany nagród przyznawanych podczas finałów etapów lokalnych Konkursu oraz etapu centralnego Konkursu na ich równowartość pieniężną.

 

Art. 10. Nagrody.

10.1. Nagrody dla autorów zwycięskich Prac wyłonionych przez Jury w etapie regionalnym ustala indywidualnie w każdym z regionów Koordynator Regionalny Konkursu.

10.2. Nagrody dla autorów zwycięskich Prac wyłonionych przez Jury w etapie centralnym ustala Koordynator Konkursu.

10.3. Od wartości nagród określonych w pkt 10.2 lit. a-c Organizator potrąci kwotę pieniężną w wysokości 10% ich wartości na poczet podatku zryczałtowanego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361).

10.4. W Głosowaniu Internautów wyłaniane i nagradzane jest wyłącznie jedno zdjęcie, bez względu na kategorię oraz region pochodzenia, które otrzymało łącznie najwięcej głosów Internautów. Nagrodą dla Laureata w Głosowaniu Internautów jest 5 dowolnie wybranych książek z oferty firmy Galaktyka.

10.5. Organizator zastrzega sobie prawo do ogłoszenia dodatkowych nagród w etapie centralnym Konkursu w trakcie trwania Konkursu.

 

Art. 11. Postanowienia końcowe.

 

11.1. Informacje o dokładnym przebiegu i harmonogramie Konkursu zostaną umieszczone na stronie www.discovereurope.esn.pl.

11.2. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

11.3. Zgłoszenie Prac w Konkursie Discover Europe jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych uczestnika Konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przechowywane i przetwarzane przez Organizatora, wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu oraz w celu przesyłania uczestnikom materiałów reklamowych, informacji o kolejnych edycjach Konkursu i badań ankietowych Organizatora Konkursu. Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania.

11.4. W kwestiach nieuregulowanych regulaminem decyduje Organizator.

11.5. Zgłoszenie Prac w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.